DEN NORSK-TYSKE WILLY-BRANDT-STIFTELSEN 

Willy Brandts navn er uløselig forbundet med tanken om kontakt og forståelse mellom nasjonene. Willy Brandt spilte også en særdeles viktig rolle i utviklingen av forholdet mellom Norge og Tyskland. I Willy Brandts ånd skal Den norsk-tyske Willy Brandt-stiftelsen bidra til videre utbygging av forbindelsene mellom de to land. Stiftelsen ble etablert i 1999 og har sete i både Oslo og Berlin.

AKTUELT

Nekrolog i anledning tidligere styreleder Egon Bahrs død
Franz Thönnes, forbundsdagsrepresentant, tysk styreleder,
og Sverre Myrli, stortingsrepresentant, norsk styreleder,
for styret i den norsk-tyske Willy-Brandt-stiftelsen

Den norsk-tyske Willy-Brandt-stiftelsen sørger over Egon Bahrs bortgang. Med ham mister den en av sine grunnleggere og tidligere styreledere, en som med sin politiske erfaring har utformet og ledsaget stiftelsen gjennom mange år.

Som forhenværende følgesvenn av forbundskansler Willy-Brandt, som fra 1940 til 1948 også var i besittelse av norsk statsborgerskap, deltok Egon Bahr fra år 2000 i betydelig grad til oppbygningen av vår stiftelse. Med sin ekspertise og en freds- og forsoningsorientert politisk grunnholdning bidro han betraktelig til at stiftelsen vår, i Willy Brandts ånd, kunne arbeide mot en fordypning av forbindelsene, og til å utvikle en bedre gjensidig forståelse mellom våre to land.

Hans kunnskap, hans analytiske kompetanse, hans evne til innlevelse og hans fokus på det konkrete har vært til hjelp i utviklingen av virkningsfulle prosjekter, og har gjort det mulig for stiftelsen å etablere et solid fundament. Rådene gitt av ham har vært svært behjelpelige i alle stegene i vårt arbeid, og han har på tilsvarende måte, på et personlig plan, beriket stiftelsens råd og styre.

Hans menneskelighet, hans kollegialitet, og hans egne humor førte stadig til hyggelige møter. Vi vil forbli forbundet med Egon Bahr i takknemmelighet.

 

Nekrolog i anledning Egon Bahrs død
Thorvald Stoltenberg, tidligere utenriks- og forsvarsminister og grunnlegger av den norsk-tyske Willy-Brandt-stiftelsen, og Bjørn Tore Godal,tidligere utenriks- og forsvarsministerog tidligere ambassadør i Berlin

Egon Bahr døde i sitt hjem i Berlin den 20. august. Han ble 93 år gammel.

Egon Bahr vil bli husket som arkitekten bak tysk østpolitikk. Alt i 1960-årene kastet han fram ideer om å bygge ned øst-vest spenningene i Europa og bygge opp ny tillit. Han så for seg en "Ostpolitik" av små steg der man skulle få "forandring gjennom tilnærming".

Senere gikk han inn i et langvarig samarbeid med Willy Brandt, det han selv kalte "et livslangt politisk samliv". Her ble Bahrs gnistrende intellekt og politiske kløkt kombinert med Brandt europeiske visjoner. Sammen ga de viktige bidrag til avslutningen av den kalde krigen og til tysk forening. Da Brandt ble forbundskansler, utnevnte han Bahr til "minister med ansvar for spesielle oppgaver".

Bahr var omstridt, omdebattert og omsvermet hele sitt voksne liv. Hans tanker fikk kraftig motbør. Han ble beskyldt for å selge ut vesttyske interesser og løpe russernes ærend. Selv etter hans Ostpolitik hadde fått politisk bred aksept, ble han oppfattet som en kontroversiell politiker.

Hans politiske engasjement fortsatt fram til hans død. Han var en ofte brukt kommentator i tyske media og kom stadig med nye politiske tanker. De siste år var han bekymret for utviklingen mellom Russland og Vesten. Han kom med nye forslag sammen med bl.a Gorbatsjov. En av Bahrs tanker var at man må skape en stabil buffer mellom øst og vest i Europa. Det kunne skje ved at land som Ukraina hverken blir del av øst eller vest, men får en status som det nøytrale østerrike og Finland hadde etter andre verdenskrig.

Egon Bahrs nære samarbeid med Willy Brandt ga han gode norske kontakter og en særlig interesse for Norge og norsk-tyske forbindelser. Han arbeidet nært sammen med norske politiske venner og kontakter i Sosialistinternasjonalen og ivret for samarbeid mellom Vesttyskland og de nordiske land, særlig i spørsmål som angikk nedrustning og forholdet til den tredje verden.

På sine eldre dager engasjerte Bahr seg aktivt i Den norsk-tyske Willy Brandt-stiftelsen. Den har som formål og styrke norsk-tyske forbindelser. Bahr var behjelpelig med å skaffe stiftelsen kontakter og medspillere fra hele den politiske skalaen i tysk politikk.

OM DEN NORSK-TYSKE WILLY-BRANDT-STIFTELSEN
Stiftelsens formål og oppgaver

Stiftelsen har som formål å fremme gjensidig kunnskap om samfunnsliv, kultur og språk i Norge og Tyskland, - særlig blant ungdom – og styrke samarbeid og kontakt mellom ulike grupper i det norske og tyske samfunn. Stiftelsen kan støtte seminarer, studentutveksling, forskningssamarbeid og andre tiltak som utbygger kontakten mellom norsk og tysk nærings- og samfunnsliv. Den kan dele ut utvekslingsstipendier og utdypningsstipendier.

     Det ble gjennomført et prosjekt ”Dialog bærekraftige reformer” som et forum for meningsutveksling om temaer som er viktig for Norge, Tyskland og Østersjøregionen. Dette kan være innenfor ressurs- og miljøpolitikk, demografisk utvikling, økonomiske, velferdspolitiske eller sikkerhetspolitiske problemstillinger.

     Hvert år deler stiftelsen ut en ærespris – Willy Brandt-prisen – til en person eller en institusjon som har utmerket seg med et særskilt fortjenstfullt arbeid for de norsk-tyske forbindelser. Prisen består av en statuett og et diplom.

vorstand.jpg (62876 Byte)

Egon Bahr, Thorvald Stoltenberg,
Marit Arnstad, Franz Thönnes

Stiftelsens styre gir retningslinjer for den langsiktige drift.

  Styre Norge 
  Sverre Myrli, stortingsrepresentant (styreleder)
Ingjerid Schou, stortingsrepresentant og Stortingets visepresident, tidligere helseminister (2001) og sosialminister (2002-2004)
  Hans Olav Syversen, stortingsrepresentant
  Styre Tyskland
  Statsekretær Franz Thönnes (styreleder), forbundsdagsrepresentant, tidligere parlamentarisk statssekretær
  Henry Tesch, tidligere utdannings-, vitenskaps- og kulturminister i Mecklenburg-Vorpommern
  Gerd Walter, tidligere tysk Europaminister og adm. direktør i Deutsche Druck- und Verlagsgesellschaft mbh (DDVG)


     Stiftelsens Råd er sammensatt av representanter for bidragsyterne mm. Den norsk-tyske Willy Brandt-stiftelsen forvalter et fond bestående av bidrag fra private og offentlige institusjoner. De viktigste tyske bidragsyterne er og var RWE-DEA AG, E.ON Ruhrgas AG, Verbundnetzgas AG og Wintershall. Blant de norske bidragsyterne finner man en rekke departementer, men også enkelte bedrifter som Statoil, Statkraft og Bayerngas Norge.


PRESSE
Sverre Myrli i Dagsavisen om 40-årsjubileet for overrekkelsen av Nobels Fredspris til Willy Brandt
Den 10.desember 2011 var det 40 år siden Willy Brandt mottok Nobels Fredspris. Willy Brandt var den gang forbundskansler i Vest-Tyskland, og fikk prisen for sin politikk ovenfor øst-Europa. Sverre Myrli, styreleder i Den norsk-tyske Willy-Brandt-Stiftelsen, kommenterte prisoverrekkelsen i artikkelen ”Fredsprisen – 40 år etter” i Dagsavisen.

Sverre Jervell i ”Debatt i Norden” om utviklingen av det politiske samarbeidet mellom de nordiske landene og Tyskland
I artikkelen ”Et ’tysk vindu’ i nordisk samarbeid” skriver Sverre Jervell, som er daglig leder av den norske siden i Den norsk-tyske Willy-Brandt-Stiftelsen, om utviklingen av samarbeidet mellom de nordiske land og Tyskland.

 

2000 - 2010: Festskrift
Festskrift (PDF) i anledning tiårsjubileet for Den norsk-tyske Willy-Brandt-stiftelsen og for Foreningen til den norsk-tyske Willy-Brandt-stiftelsens fremme